Now showing items 1-20 of 9418

   Subject
   K A R A N G A N, N A R A SI [1]
   K ARAN G AN, NARA S I [1]
   K e p u t u san P e m b e l i an K on su m e n [1]
   K E T IDA K S AN T U NA N, BE RBAHAS A IN DONES IA [1]
   k a f e i n , k o p i , p o l i f e n o l , p r a p e r k e c a m b a h a n , [1]
   K A N D U N G A N K A LS I U M , (C a) P A D A I K A N TER I N A S I ( S t ol e ph or u s s p p .) [1]
   K A R A K T E R I S T I K F I S I K B I J I K O P I R O B U S T A T E R F E R M E N T A S I O L E H M I K R O F L O R A F E S E S L U WA K [1]
   K A R N A D I [1]
   K ajian Sem ant ik [1]
   K AR A K T E RISAS I DA N P E NENTUA N K O M P OS IS I ASAM L E M AK [1]
   K AR A K T E RISAS I B E RA S CERD AS B E RBAHAN DA S AR T E P U N G UBI JALAR DA N M OC A F [1]
   K AR A K T E RIST IK B U B UK P E WAR NA YA N G DIBUAT DA RI CA M PUR AN E K S T RA K K ULIT B UA H NAG A M E RA H ( H y loce re u s polyrh izu s ) DAN B UA H S ALAM ( S y zy giu m Poly an th u m [Wigh t.] Walp ) [1]
   K ar ak t e r is a s i T an a m an T e b u ( S ac c h ar u m of f i c in ar u m L . Var . B L ) T r an s g e n ik Over e k s p r e s i Gen S oS UT 1 E v e n t A D ; [1]
   K E A N E K A R A G A M A N JE N I S I K A N D I B L O K B E D U L S E G O R O A N A K T A M A N N A S I O N A L A L A S PU R WO [1]
   K E M A M P U A N M E M B A C A P E R M U L A A N [1]
   K e m a n d i r i a n , G a y a B e la ja r K in e s t e t i k , H a s il B e l a j a r [1]
   K e r u s a k a n R e t i n a [1]
   K e t e r a m p i l an M e m b ac a P e m ah a m an, M e t od e P Q R S T [1]
   K e t e r a m p i l an M e n u l i s K ar an gan Nar as i S u ge s t i f, P A K E M, M e t od e Pi c t u r e an d P i c t u r e [1]
   K E T E R A M P IL A N, M E M B A C A [1]