Now showing items 1-1 of 1

    • ANALISIS KESALAHAN BAHASA DALAM TAJUK RENCANA HARIAN KOMPAS 

      Hasanah, Luluk Ulfa; Rochiyati, A. Erna; Subaharianto, Andang (UNEJ, 2014)
      Bahasa tulis merupakan bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi tidak langsung. Artinya, proses komunikasi yang diwakili oleh penggunaan lambang-lambang dan simbol-simbol bahasa serta diikuti dengan penggunaan tanda ...