Now showing items 1-20 of 8263

   Subject
   K A R A N G A N, N A R A SI [1]
   K ARAN G AN, NARA S I [1]
   K E T IDA K S AN T U NA N, BE RBAHAS A IN DONES IA [1]
   K 300 [1]
   k a f e i n , k o p i , p o l i f e n o l , p r a p e r k e c a m b a h a n , [1]
   K A N D U N G A N K A LS I U M , (C a) P A D A I K A N TER I N A S I ( S t ol e ph or u s s p p .) [1]
   K ajian Sem ant ik [1]
   K AR A K T E RISAS I DA N P E NENTUA N K O M P OS IS I ASAM L E M AK [1]
   K AR A K T E RISAS I B E RA S CERD AS B E RBAHAN DA S AR T E P U N G UBI JALAR DA N M OC A F [1]
   K AR A K T E RIST IK B U B UK P E WAR NA YA N G DIBUAT DA RI CA M PUR AN E K S T RA K K ULIT B UA H NAG A M E RA H ( H y loce re u s polyrh izu s ) DAN B UA H S ALAM ( S y zy giu m Poly an th u m [Wigh t.] Walp ) [1]
   K E A N E K A R A G A M A N JE N I S I K A N D I B L O K B E D U L S E G O R O A N A K T A M A N N A S I O N A L A L A S PU R WO [1]
   K E M A M P U A N M E M B A C A P E R M U L A A N [1]
   K e m i s ki na n da n M e ka ni s m e Sur v i v a l B ur uh T a ni P e r e m pua n [1]
   K e t e r a m p i l an M e m b ac a P e m ah a m an, M e t od e P Q R S T [1]
   K e t e r a m p i l an M e n u l i s K ar an gan Nar as i S u ge s t i f, P A K E M, M e t od e Pi c t u r e an d P i c t u r e [1]
   K E T E R A M P IL A N, M E M B A C A [1]
   K E T E R A MP ILA N MEN U L IS P U ISI,SD N B A D E A N 01 JE MBE R [1]
   K E T E RAM P I L AN B E R B I CARA [1]
   k i n e r j a k e u a n g a n , i n d u s t r i m a n u f a k t u r , l a p o r a n k e u a n g a n , r e g r e s i l i n i e r b e r g a n d a [1]
   K i ne t i ka P i nda h M a s s a da n P e r uba h a n W a r na A m pa s T a h u [1]